Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt FERBYN B.V. persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

 

Deze Privacy Policy beschrijft hoe FERBYN B.V. persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. Bij het gebruik van deze website buiten Nederland kunnen lokale regels van toepassing zijn.

 

 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT FERBYN B.V. EN WAARVOOR?

FERBYN maakt gepersonaliseerde wanddecoraties die wij op uw locatie monteren aan de muur. In het kader van deze dienst kunnen wij uw gegevens verzamelen: 

 

Contactformulier 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig één van de contactformulieren op onze website invult. Dit kan zijn bij het aanvragen van een demo, een offerte of het algemene contactformulier. Persoonsgegevens die dit kan omvatten zijn uw naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

 

Klantenregistratie 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u FERBYN vraagt een offerte te maken of u FERBYN de opdracht verstrekt tot het leveren van ons product. Wij verzamelen de volgende gegevens: achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, (bezorg of factuur) adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en de bestanden met foto’s die worden geüpload / toegestuurd ter vervaardiging van onze producten.

 

Maken portretfoto’s ter vervaardiging van een collage

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer wij de opdracht krijgen om portretfoto’s te maken. Wij doen dit om te kunnen controleren of het uiteindelijke product (de collage) compleet is. Wij verzamelen de volgende gegevens: achternaam, voornaam, werkgever en portretfoto.

 

 

2. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

FERBYN B.V. geeft in geen geval persoonlijke informatie van haar klanten door buiten FERBYN B.V., mits dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van FERBYN B.V., geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en FERBYN B.V. in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

 

Wij kunnen uw informatie aan andere derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

 

Social media providers verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens. Raadpleeg het privacyreglement van de betreffende social media provider voor meer informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

 


3. BEWAREN EN VERNIETIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer we persoonlijke informatie verwerken, streven we er naar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. FERBYN B.V. mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen we irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

 


4. GEGEVENSBEVEILIGING

FERBYN B.V. hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

 


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

FERBYN B.V. erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

 


6. KENNISNEMING EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht:

- op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens, inzage en rectificatie van persoonsgegevens;

- om vergeten te worden;

- om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via mail@ferbyn.nl

 


7. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY POLICY 
Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 28 november 2018.